Text Box: Vad vi gör:
*Granskning av räkenskaper 
*Internkontrollgranskning 
*Bokslutsgranskning 
*Granskning av årsredovisning 
*Revisionsberättelse

                                           Vi granskar er BRF till en rimlig kostnad.

 

Val av regelverk: K2 eller K3 

För de alla flesta BRF:er är K2 det rätta valet. K3 passar fastighetsbolag som har ett vinstsyfte i sin verksamhet. Komponentavskrivningen som är obligatorisk i K3 innebär att fastigheten delas upp i komponenter såsom stomme, stammar, fasad och tak som skrivs av var för sig. Detta är krångligt och blir en merkostnad i redovisningen. 

Nya avskrivningsregler

Det är framförallt nya BRF:er som drabbas genom att det redovisade resultatet blir sämre jämfört med progressiv avskrivning.

Dolda tillgångar 

I en äldre BRF understiger i regel det bokförda värdet taxeringsvärdet för byggnad och mark. Det är fullt 
möjligt(även i K2) att skriva upp värdet till taxeringsvärdet. Detta förstärker det egna bundna kapitalet(uppskrivningsfond). Det går att använda uppskrivningsfonden för att balansera underskott då det fria kapitalet inte räcker till.

 

Ackurat Lag & Ekonomi AB
Box 157
161 26 Bromma
tel: 08-560 419 00
fax: 08-560 419 05
mobil: 0707-41 27 24
epost: info@brfrevisor.se
Kontaktperson: Halvard Målqvist
civ. ek auktoriserad av FAR